LEA VREČKO

Lea Vrečko je tehnična urednica Revije Centra za študij edukacijskih strategij, ki izhaja na Pedagoški fakulteti.

Je magistrica sociologije kulture ter diplomirana zgodovinarka in sociologinja kulture. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji spola.

Izbor iz bibliografije:

1. VREČKO, Lea. The impact of institutional mechanisms for gender equality on increasing the representation of womeen in politics = Vpliv institucionalnih mehanizmov za enakost spolov na povečanje zastopanosti žensk v politiki. V: ZUPAN, Simon (ur.). Engendering difference: sexism, power and politics: book of abstracts = Spolno zaznamovana neenakost: seksizem, moč in politika: zbornik povzetkov: Maribor, 12-13 May 2017, 12.-13. maj 2017. Maribor: Faculty of Arts, University of Maribor: = Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. [2017], str. 38-39. [COBISS.SI-ID 11906633]

2. VREČKO, Lea (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33017437]

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KALIN, Jana, ŽAKELJ, Amalija, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, TAŠNER, Veronika, VREČKO, Lea, SICHERL-KAFOL, Barbara, VOGRINC, Janez, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MAGAJNA, Zlatan, PEČAR, Mojca, KISWARDAY, Vanja Riccarda, et al. Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov – V5-1026. [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, [2012]. 183 str. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov. si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/POROCILO-Kazalniki_socialnega_kulturnega_kapitala_in_solske_klime….pdf. [COBISS.SI-ID 53284450]

4. VREČKO, Lea, ANTIĆ, Milica G. Mesto in položaj žensk v slovenskih skupščinah in vladah. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), et al. Ženske na robovih politike, (Zbirka Refleksija, 2011, 3). Ljubljana: Sophia, 2011, str. 83-103. [COBISS.SI-ID 47862882]

5. VREČKO, Lea. Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič, Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti, Mirovni inštitut, Ljubljana 2011, str. 134, 0.00 EUR (ISBN 978-961-6455-69-5). Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 430-432. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_2_Vrecko-Ashtalkoski.pdf. [COBISS.SI-ID 9191753]

6. VREČKO, Lea, HABJAN, Hana, ZUPANC, Lea. Podobe in vloge žensk v ženskem revijalnem tisku v času socializma in na prehodu v demokracijo : pregled Naše žene in Jane, (Zbirka Delovni zvezki ICK, Nacionalni razred). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, 2009. ISBN 978-961-6554-23-7. http://www.ick.si/PDF/Zenske.pdf. [COBISS.SI-ID 247745280]

7. VREČKO, Lea. Antifašistična fronta žensk – feministična organizacija?. Klio, ISSN 1408-9661, apr. 2007, letn. 6, št. 1, str. 47-50. [COBISS.SI-ID 42878562]

8. VREČKO, Lea. Nevidnost lezbištva. Klio, ISSN 1408-9661, apr. 2007, letn. 6, št. 1, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 42874210