POGUM

2017 – 2022

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru modela mladi pridobivajo izkušnje za večanje možnosti zaposljivosti, projekt pa stremi predvsem k razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti ter uresničevanju konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami. Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

V okviru projekta je nastala tudi monografija Misliti socialne inovacije ter spletni repozitorij socialnih inovacij z enakim namenom. Oba predstavljata široko množico prezentiranih inovacij, pestro področij, na katerih se poskuša odgovoriti na problamtioko določenega časa, obdobja pa tudi kar zadeva geografska razsežja. Popise socialnih inovacij iz Slovenije, Finske in nekaterih drugih evropskih držav ter več informacij lahko najdete na naslovu www.socialneinovacije.si ali na  https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.
Projekt Evropskega socialnega sklada
Sofinancerji: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija – Evropski socialni sklad
Trajanje: 03.02.2017 – 31.08.2022
Vodja projekta: dr. Slavko Gaber