Centre for Educational Policy Studies and Social Innovation
University of Ljubljana, Faculty of Education

00179SCHOOL FIELD SEMINAR - ARCHIVES


 

 

Study Year 2007/2008

 April 2008: Učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje
- prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek: Učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje
- Povzetek

 Marec 2008: Transnacionalno visoko šolstvo, avtoritarizem in upravljanje "akademske svobode": primer singapurske "globalne šole"
- prof. dr. Kris Olds, Univerza Wisconsin (ZDA): Transnational higher education, authoritarianism, and the governance of "academic freedom": the case of Singapore's "Global Schoolhouse"
- Global Assemblage: Singapore, Foreign Universities, and the Construction of a ‘‘Global Education Hub’’
- Expansion and Diversification of the University Landscape
- GlobalHigherEd blog: http://globalhighered.wordpress.com

 Januar 2008: Slovenija v mednarodnih raziskavah znanja – PISA in PIRLS
- Pedagoški inštitut, Ljubljana – PISA in PIRLS
- OECD – PISA (home)
- M. Straus: PISA
- M. Doupona Horvat: PIRLS

 December 2007: O prehodu iz šol v zaposlitev
- A. Kramberger in S. Pavlin (eds.): Zaposljivost v Sloveniji (povzetki poglavij iz knjige)

 November 2007: OECD Education at a Glance 2007: slovenski odmevi
- Odmevi v medijih  
- Izbor iz študije  
- OECD spletna stran

Study Year 2006/2007

Maj 2007: Vzgojna zasnova javne šole
- Dr. Janez Krek, dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Vogrinc: Socialna klima na šoli - Uvod v teoretične osnove raziskave in metodologija
- Kratko poročilo o raziskavi

April 2007: Javno in privatno v visokem šolstvu: primer Grčije
- Prof. Dr. Dionyssis Kladis: Public/State versus Private in Higher Education: The Case of Greece
- Bologna National Report: Greece
- Bologna National Report: Slovenia

Marec 2007: Pravičnost v izobraževanju: primer šolnin
- Dr. Zdenko Kodelja, Pravičnost v izobraževanju – primer šolnin

Februar 2007: O problemih visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
- Prof. Dr. Ivan Svetlik, Preprečimo usodne napake (20/01/2007)
- Pavel Zgaga: Visokošolske politike - vladati ali upravljati? (2006)

Januar 2007: O izobraževanju Romov
- Na kratko o Fundaciji za izobraževanje Romov in o naši gostji dr. Tünde Kovács-Cerović
- A Background Document prepared for the Roma Education Fund Donors’ Conference (01/06/2005)
- Roma Education

Zimski semester 2006-07: Šolsko polje je bilo na sobotnem letu.

Study Year 2005/2006

Maj 2006: Sugestije Fincev
- Petnajst sugestij "Fincev" (poglavje iz knjige Zakaj Finci letijo dlje? Ljubljana, Educa, Pedagoška fakulteta, 2006)

April 2006: Ekonomija in družba znanja: razvojna priložnost ali mračna prihodnost? Primer Finske in Slovenije.
- Terhi Nokkala: Abstract
- Terhi Nokkala: Knowledge society, higher education and the survival of a small nation – Case: Finland
- Klemen Miklavič: Abstrakt
- Klemen Miklavič: Visoko šolstvo v kontekstu sodobnih gospodarskih in političnih trendov

Februar 2006: Prof. Bernard Cornu: IKT in poučevanje v XXI. stoletju: nov poklic?
- Sinopsis
- Bernard Cornu: Networking and Collective Intelligence for Teachers and Learners
- C.V. Bernard Cornu

Januar 2006: Bolonjski proces po Bergnu
- Per Nyborg: The Bologna Process towards 2010

Oktober 2005: Stroka in šolska politika
- Zdenko Kodelja: Stroka in šolska politika
- Zdenko Kodelja: Problemi prenavljanja šolstva na strokovni podlagi

Study Year 2004/2005

Maj 2005 (drugi sestanek): Sklepni seminar petega leta delovanja Bolonjski proces po konferenci v Bergnu
- Bergenski komunike (20. maj 2005)
- Pavel Zgaga: Bolonjski process. Nastajanje evropskega visokošolskega prostora. Predgovor
- Pavel Zgaga: Bolonjski proces po konferenci v Bergnu (19.-20. maja 2005)
- Anton Kramberger: Trendi zaposlevanja diplomantov FDV po letu 1990

Maj 2005: Vzgoja in izobraževanje romskih otrok oziroma učencev v javnih vrtcih in osnovni šoli
- Janez Krek, Janez Vogrinc: Znanje slovenskega jezika kot pogoj šolskega uspeha učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno deprivilegiranih družin – primer začetnega opismenjevanja romskih učencev

Februar 2005: Diferenciacija v devetletki
- Evalvacijska študija: Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence (zaključno poročilo)
- Damijan Štefanc: Diferenciacija v devetletni osnovni šoli, sistemske rešitve in njihova spremljava v šolski praksi

Januar 2005 (drugi sestanek): Učbeniki in družba znanja
- Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Damijan Štefanc in Tadej Vidmar: Učbeniki in družba znanja
- NAROČAM KNJIGO

Januar 2005: Znanje v mednarodni primerjalni raziskavi TIMSS
- Barbara Japelj Pavešič, Barbara Neža Brečko, Mojca Čuček, Maša Vidmar: TIMSS 2003 Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja - Povzetek izsledkov (dolga verzija; kratka verzija)
- Barbara Japelj Pavešič: Poročilo o izvedbi projekta TIMSS 2003
- Dr. Mara Cotič: Kaj moramo vedeti pri interpretaciji raziskave TIMSS 2003

November 2004: Rezutati evalvacije spričeval - zaključnih opisnih ocen - prvega in drugega razreda devetletne osnovne šol
- Janez Krek, Mojca Kovač Šebart, Boris Kožuh: Rezutati evalvacije spričeval - zaključnih opisnih ocen - prvega in drugega razreda devetletne osnovne šol

Oktober 2004: Teacher Education and the Bologna Process: The Third Cycle
- D Kallós: Teachers and Teacher Education in Sweden: Recent developments.

Study Year 2003/2004

Maj 2004: Uspešnost, popravni izpiti in osip v srednjih šolah
- Alojz Plusko in Tomaz Kranjc: Uspešnost, popravni izpiti in osip v srednjih šolah
(Power Point predstavitev)

April 2004: Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju
- Učni uspeh učenk in učencev v osnovni šoli in njihov vpis na srednjo šolo
(povzetek poglavja iz knjige Mojce Peček in Cvete Razdevšek – Pučko, Uspešnost in pravic(nost v šoli. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2003)
- Kazalo in uvod

Februar 2004 (2. srečanje): Različni modeli religijske edukacije v Evropi
- Arto Kallioniemi: European Solutions for Religious Education and Scenarious for Developing a Finnish Mode
- Arto Kallioniemi: Religious Education Teacher Education in Finland

Februar 2004: Post-tranzicija raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Darko Strajn: Post-tranzicija raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Bibliografski kazalci znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti raziskovalcev registriranih pri MŠZŠ

Januar 2004: Ucenje in poucevanje z umetnostjo
- Edvard Majaron: Ucenje in poucevanje z umetnostjo

November 2003: Slovenski vrtci po kurikularni prenovi
- Ljubica Marjanovic Umek: Slovenski vrtci po kurikularni prenovi

Oktober 2003: Kaj prinaša Bolonjski proces visokošolskemu izobraževanju uciteljev?
- Pavel Zgaga: Izobraževanje uciteljev in Bolonjski proces (rezultati raziskave).

Study Year 2002-2003

April 2003: Sola, demokracija in vzgojnoizobrazevalni koncepti
- Robi Kroflic: Sola - izkustveni prostor socialnega ucenja in/ali moralne vzgoje?
- Marjan Simenc: Demokracija, sola in filozofija za otroke

Marec 2003: Droge v kontekstu šolstva
- Nacionalni program na področju drog 2002-2008

Januar 2003: Prenova gimnazijskega programa
- Alojz Pluško: Dograjevanje gimnazijskega programa

December 2002: Učenje med napredkom in tveganjem: vprašanja izobraževanja v globalizirajoči se družbi
- Wolfgang Mitter: Learning between Progress and Risk: Educational Issues in a Globalizing Society

November 2002: Vzgoja in vrednote v javni soli
- Opozicija med tradicionalno in permisivno šolo (poglavje iz knjige Mojce K. Šebart, Samopodobe šole: Konceptualizacija devetletke. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2002)

Oktober 2002 (2. srečanje): Avtonomija ravnateljev
- Vladimir Wakounig: Nameščanje in usposabljanje ravnateljev med strokovnostjo in politiko (Izkušnje in perspektive avstrijskega šolskega sistema)

Oktober 2002 (1. srečanje): Filozofija vzgoje in edukacijske politike
- K pojmu vzgoje (poglavje iz knjige P. Zgaga, Šolsko polje. Teme iz filozofije edukacije in edukacijskih strategij. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2002)
- Kazalo knjige

Study Year 2001-2002

April 2002 (2.srečanje): The Lebanese Educational System: Its Peculiarity and Survival
- Nemer Frayha: The Lebanese Educational System: Its Peculiarity and Survival

April 2002 (1.srečanje): The burdens and dilemmas of common schooling
- Terence H. McLaughlin: The burdens and dilemmas of common schooling

Marec 2002: Uspešnost visokošolskega študija - kaj kaže druga longitudinalna raziskava?
- Dr. Milena Bevc: Učinkovitost dodiplomskega študija v Sloveniji - druga longitudinalna analiza (generacija študentov 1991/1992)

Februar 2002: Zakonsko urejanje mature
- Alojz Pluško: Zakonsko urejanje mature
- Results of International Electronic Conference, 1999 Examination and certification system at the end of the upper secondary general education (Electronic conference, May - December 1999)

December 2001: Strategija za prenovo šolstva v Republiki Hrvaški
- Pastuović, N.: Strategije razvitka odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
- Baranović, B.: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

November 2001: Deklice in dečki v šoli
- dr. ValerijaVendramin, "Literarne" deklice in stereotipi o deklicah
- dr. Igor Saksida, "Dekliško" in "deško" v književnosti in šoli

Oktober 2001: Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi
- Buchberger, F.: "Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi"

Study Year 2000-2001

Maj 2001: Državljanska vzgoja: razprava ob rezultatih mednarodne IEA raziskave o državljanski vzgoji (Pedagoški inštitut iz Ljubljane) in ob preliminarnih rezultatih sondažne raziskave o stanju državljanske vzgoje v državah jugovzhodne Evrope, ki poteka pod okriljem Sveta Evrope (CEPS).
- Državljanstvo in izobraževanje v osemindvajsetih državah
- Vpliv spola na vednost
- Zaupanje v institucije, povezane z oblastjo
- Odstotek učencev, ki velikokrat ali vedno zaupa...

April 2001: Novi izzivi za poklicno izobraževanje in usposabljenje
- Trbanc, mag. Martina: Povezovanje dela in učenja
- Ignjatović, mag. Miroljub: Scenariji razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja

Marec 2001: Razprava na temo obremenjenosti učencev in dijakov s šolskim delom in učenjem
- Japelj, Barbara: Tretja mednarodna raziskava matematike in naravoslovja TIMSS - Delo za šolo in dosežki
- Pušnik, mag. Mojca: Obremenjenost gimnazijcev (projekt ZRSŠ, maj 1997)

Februar 2001: Razprava na temo mednarodnih raziskav Pismenost odraslih v Sloveniji (Andragoški center Slovenije) in Tretje mednarodne raziskave matematike in naravoslovja (Pedagoški inštitut)
- Japelj, Barbara: Tretja mednarodna raziskava matematike in naravoslovja TIMSS
- Japelj, Barbara: Učitelji in njihovi odgovori na vprašanja o poučevanju matematike
- Možina, Ester: Pismenost in udeležba odraslih v izobraževanju

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here