Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Veronika Tašner

veronikaAssistant Professor of Sociology of Education
Department of Education Studies
Faculty of Education
University of Ljubljana

Research areas:

• meritocracy and education
• equity and equality in education
• comparative education
• gender and education
• sociology of family
• violence and school
• future of education
• public, private education

Projects:

Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics

Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices

Monographs:

GABER, Slavko, RUTAR ILC, Zora, LORENČIČ, Ivan, NOLIMAL, Fani, PEVEC GRM, Slava, ERMENC, Klara S., TAŠNER, Veronika. Zakaj Finci letijo dlje?. Nova Gorica: Educa, Melior; v Ljubljani: Center za študij edukacijskih strategij - CEPS, Pedagoška fakulteta, 2006. 274 str. ISBN 961-6039-78-4.

TAŠNER, Veronika, ROŽMAN, Sara. The influence of changes in the field of education on the position of women in Slovenian society and politics. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang. cop. 2015, str. 37-54.

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

TAŠNER, Veronika. Delo in šola. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2017, str. 23-47. [COBISS.SI-ID 11462473]

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vzdržnost kakovostnega slovenskega šolskega sistema v luči razprave o financiranju zasebnih šol. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). 2016, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 10927689]

ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2011, str. 419-443. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/. [COBISS.SI-ID 8861769]

TAŠNER, Veronika. Ureditev zasebnega šolstva po izbranih državah EU. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), et al. Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2011, str. 143-156. [COBISS.SI-ID 8927817]

Articles:

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Social capital and education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed., 6 str. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-532-7_584-1, doi: 10.1007/978-981-287-532-7_584-1. [COBISS.SI-ID 11796809]

BERČNIK, Sanja, TAŠNER, Veronika. School and violence. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko, ISSN 2350-4218. [Spletna izd.], 2018, letn. 12, št. 1, str. 73-87, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8000/8272, doi: 10.4312/ars.12.1.73-87. [COBISS.SI-ID 12086601],

TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, graf. prikazi, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 61-80, tabeli. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_61-80_Tasner_Gaber.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3725/. [COBISS.SI-ID 11070537],

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49. [COBISS.SI-ID 3014487]

TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 3014743]

GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93. [COBISS.SI-ID 3014999]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor, TAŠNER, Veronika. A socio-cultural perspective on childrenʼs early language : a family study. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, 2015, vol. 23, no. 1, str. 69-85, tabele. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2014.991096.

TAŠNER, Veronika. Bourdieu and feminism or why feminists might have problems with masculine domination. V: GARLAND, Paul (ur.). Perspectives on European educational policy and practice (PEEPP) : papers from the Erasmus intensive programme summer school, Haapsalu, Estonia 16 to 28 August 2008. [S. l.: Education and Culture DG, Lifelong learning programme. 2008], str. 175-190. [COBISS.SI-ID 8537417]

TAŠNER, Veronika. Meritocracy - leading ideology in the area of mass education - and its limits. V: GARLAND, Paul (ur.). Analysis of educational policies in a comparative educational perspective : [texts from the EUDORA Intensive Programme BIP during the summer school in Jurmela, Latvia 2006]. Linz: Pädagogische Akademie des Bundes. 2007, str. 263-280. [COBISS.SI-ID 7680585]

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here