Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

00179SEMINAR ŠOLSKEGA POLJA - ARHIV


 

 

Študijsko leto 2007/2008

 April 2008: Učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje
- prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek: Učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje
- Povzetek

 Marec 2008: Transnacionalno visoko šolstvo, avtoritarizem in upravljanje "akademske svobode": primer singapurske "globalne šole"
- prof. dr. Kris Olds, Univerza Wisconsin (ZDA): Transnational higher education, authoritarianism, and the governance of "academic freedom": the case of Singapore's "Global Schoolhouse"
- Global Assemblage: Singapore, Foreign Universities, and the Construction of a ‘‘Global Education Hub’’
- Expansion and Diversification of the University Landscape
- GlobalHigherEd blog: http://globalhighered.wordpress.com

 Januar 2008: Slovenija v mednarodnih raziskavah znanja – PISA in PIRLS
- Pedagoški inštitut, Ljubljana – PISA in PIRLS
- OECD – PISA (home)
- M. Straus: PISA
- M. Doupona Horvat: PIRLS

 December 2007: O prehodu iz šol v zaposlitev
- A. Kramberger in S. Pavlin (eds.): Zaposljivost v Sloveniji (povzetki poglavij iz knjige)

 November 2007: OECD Education at a Glance 2007: slovenski odmevi
- Odmevi v medijih  
- Izbor iz študije  
- OECD spletna stran

Študijsko leto 2006/2007

Maj 2007: Vzgojna zasnova javne šole
- Dr. Janez Krek, dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Vogrinc: Socialna klima na šoli - Uvod v teoretične osnove raziskave in metodologija
- Kratko poročilo o raziskavi

April 2007: Javno in privatno v visokem šolstvu: primer Grčije
- Prof. Dr. Dionyssis Kladis: Public/State versus Private in Higher Education: The Case of Greece
- Bologna National Report: Greece
- Bologna National Report: Slovenia

Marec 2007: Pravičnost v izobraževanju: primer šolnin
- Dr. Zdenko Kodelja, Pravičnost v izobraževanju – primer šolnin

Februar 2007: O problemih visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
- Prof. Dr. Ivan Svetlik, Preprečimo usodne napake (20/01/2007)
- Pavel Zgaga: Visokošolske politike - vladati ali upravljati? (2006)

Januar 2007: O izobraževanju Romov
- Na kratko o Fundaciji za izobraževanje Romov in o naši gostji dr. Tünde Kovács-Cerović
- A Background Document prepared for the Roma Education Fund Donors’ Conference (01/06/2005)
- Roma Education

Zimski semester 2006-07: Šolsko polje je bilo na sobotnem letu.

Študijsko leto 2005/2006

Maj 2006: Sugestije Fincev
- Petnajst sugestij "Fincev" (poglavje iz knjige Zakaj Finci letijo dlje? Ljubljana, Educa, Pedagoška fakulteta, 2006)

April 2006: Ekonomija in družba znanja: razvojna priložnost ali mračna prihodnost? Primer Finske in Slovenije.
- Terhi Nokkala: Abstract
- Terhi Nokkala: Knowledge society, higher education and the survival of a small nation – Case: Finland
- Klemen Miklavič: Abstrakt
- Klemen Miklavič: Visoko šolstvo v kontekstu sodobnih gospodarskih in političnih trendov

Februar 2006: Prof. Bernard Cornu: IKT in poučevanje v XXI. stoletju: nov poklic?
- Sinopsis
- Bernard Cornu: Networking and Collective Intelligence for Teachers and Learners
- C.V. Bernard Cornu

Januar 2006: Bolonjski proces po Bergnu
- Per Nyborg: The Bologna Process towards 2010

Oktober 2005: Stroka in šolska politika
- Zdenko Kodelja: Stroka in šolska politika
- Zdenko Kodelja: Problemi prenavljanja šolstva na strokovni podlagi

Študijsko leto 2004/2005

Maj 2005 (drugi sestanek): Sklepni seminar petega leta delovanja Bolonjski proces po konferenci v Bergnu
- Bergenski komunike (20. maj 2005)
- Pavel Zgaga: Bolonjski process. Nastajanje evropskega visokošolskega prostora. Predgovor
- Pavel Zgaga: Bolonjski proces po konferenci v Bergnu (19.-20. maja 2005)
- Anton Kramberger: Trendi zaposlevanja diplomantov FDV po letu 1990

Maj 2005: Vzgoja in izobraževanje romskih otrok oziroma učencev v javnih vrtcih in osnovni šoli
- Janez Krek, Janez Vogrinc: Znanje slovenskega jezika kot pogoj šolskega uspeha učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno deprivilegiranih družin – primer začetnega opismenjevanja romskih učencev

Februar 2005: Diferenciacija v devetletki
- Evalvacijska študija: Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence (zaključno poročilo)
- Damijan Štefanc: Diferenciacija v devetletni osnovni šoli, sistemske rešitve in njihova spremljava v šolski praksi

Januar 2005 (drugi sestanek): Učbeniki in družba znanja
- Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Damijan Štefanc in Tadej Vidmar: Učbeniki in družba znanja
- NAROČAM KNJIGO

Januar 2005: Znanje v mednarodni primerjalni raziskavi TIMSS
- Barbara Japelj Pavešič, Barbara Neža Brečko, Mojca Čuček, Maša Vidmar: TIMSS 2003 Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja - Povzetek izsledkov (dolga verzija; kratka verzija)
- Barbara Japelj Pavešič: Poročilo o izvedbi projekta TIMSS 2003
- Dr. Mara Cotič: Kaj moramo vedeti pri interpretaciji raziskave TIMSS 2003

November 2004: Rezutati evalvacije spričeval - zaključnih opisnih ocen - prvega in drugega razreda devetletne osnovne šol
- Janez Krek, Mojca Kovač Šebart, Boris Kožuh: Rezutati evalvacije spričeval - zaključnih opisnih ocen - prvega in drugega razreda devetletne osnovne šol

Oktober 2004: Teacher Education and the Bologna Process: The Third Cycle
- D Kallós: Teachers and Teacher Education in Sweden: Recent developments.

Študijsko leto 2003/2004

Maj 2004: Uspešnost, popravni izpiti in osip v srednjih šolah
- Alojz Plusko in Tomaz Kranjc: Uspešnost, popravni izpiti in osip v srednjih šolah
(Power Point predstavitev)

April 2004: Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju
- Učni uspeh učenk in učencev v osnovni šoli in njihov vpis na srednjo šolo
(povzetek poglavja iz knjige Mojce Peček in Cvete Razdevšek – Pučko, Uspešnost in pravic(nost v šoli. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2003)
- Kazalo in uvod
- NAROČAM KNJIGO

Februar 2004 (2. srečanje): Različni modeli religijske edukacije v Evropi
- Arto Kallioniemi: European Solutions for Religious Education and Scenarious for Developing a Finnish Mode
- Arto Kallioniemi: Religious Education Teacher Education in Finland

Februar 2004: Post-tranzicija raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Darko Strajn: Post-tranzicija raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Bibliografski kazalci znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti raziskovalcev registriranih pri MŠZŠ

Januar 2004: Ucenje in poucevanje z umetnostjo
- Edvard Majaron: Ucenje in poucevanje z umetnostjo

November 2003: Slovenski vrtci po kurikularni prenovi
- Ljubica Marjanovic Umek: Slovenski vrtci po kurikularni prenovi

Oktober 2003: Kaj prinaša Bolonjski proces visokošolskemu izobraževanju uciteljev?
- Pavel Zgaga: Izobraževanje uciteljev in Bolonjski proces (rezultati raziskave).

Študijsko leto 2002-2003

April 2003: Sola, demokracija in vzgojnoizobrazevalni koncepti
- Robi Kroflic: Sola - izkustveni prostor socialnega ucenja in/ali moralne vzgoje?
- Marjan Simenc: Demokracija, sola in filozofija za otroke

Marec 2003: Droge v kontekstu šolstva
- Nacionalni program na področju drog 2002-2008

Januar 2003: Prenova gimnazijskega programa
- Alojz Pluško: Dograjevanje gimnazijskega programa

December 2002: Učenje med napredkom in tveganjem: vprašanja izobraževanja v globalizirajoči se družbi
- Wolfgang Mitter: Learning between Progress and Risk: Educational Issues in a Globalizing Society

November 2002: Vzgoja in vrednote v javni soli
- Opozicija med tradicionalno in permisivno šolo (poglavje iz knjige Mojce K. Šebart, Samopodobe šole: Konceptualizacija devetletke. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2002)

Oktober 2002 (2. srečanje): Avtonomija ravnateljev
- Vladimir Wakounig: Nameščanje in usposabljanje ravnateljev med strokovnostjo in politiko (Izkušnje in perspektive avstrijskega šolskega sistema)

Oktober 2002 (1. srečanje): Filozofija vzgoje in edukacijske politike
- K pojmu vzgoje (poglavje iz knjige P. Zgaga, Šolsko polje. Teme iz filozofije edukacije in edukacijskih strategij. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2002)
- Kazalo knjige
- NAROČAM KNJIGO

Študijsko leto 2001-2002

April 2002 (2.srečanje): The Lebanese Educational System: Its Peculiarity and Survival
- Nemer Frayha: The Lebanese Educational System: Its Peculiarity and Survival

April 2002 (1.srečanje): The burdens and dilemmas of common schooling
- Terence H. McLaughlin: The burdens and dilemmas of common schooling

Marec 2002: Uspešnost visokošolskega študija - kaj kaže druga longitudinalna raziskava?
- Dr. Milena Bevc: Učinkovitost dodiplomskega študija v Sloveniji - druga longitudinalna analiza (generacija študentov 1991/1992)

Februar 2002: Zakonsko urejanje mature
- Alojz Pluško: Zakonsko urejanje mature
- Results of International Electronic Conference, 1999 Examination and certification system at the end of the upper secondary general education (Electronic conference, May - December 1999)

December 2001: Strategija za prenovo šolstva v Republiki Hrvaški
- Pastuović, N.: Strategije razvitka odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
- Baranović, B.: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

November 2001: Deklice in dečki v šoli
- dr. ValerijaVendramin, "Literarne" deklice in stereotipi o deklicah
- dr. Igor Saksida, "Dekliško" in "deško" v književnosti in šoli

Oktober 2001: Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi
- Buchberger, F.: "Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi"

Študijsko leto 2000-2001

Maj 2001: Državljanska vzgoja: razprava ob rezultatih mednarodne IEA raziskave o državljanski vzgoji (Pedagoški inštitut iz Ljubljane) in ob preliminarnih rezultatih sondažne raziskave o stanju državljanske vzgoje v državah jugovzhodne Evrope, ki poteka pod okriljem Sveta Evrope (CEPS).
- Državljanstvo in izobraževanje v osemindvajsetih državah
- Vpliv spola na vednost
- Zaupanje v institucije, povezane z oblastjo
- Odstotek učencev, ki velikokrat ali vedno zaupa...

April 2001: Novi izzivi za poklicno izobraževanje in usposabljenje
- Trbanc, mag. Martina: Povezovanje dela in učenja
- Ignjatović, mag. Miroljub: Scenariji razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja

Marec 2001: Razprava na temo obremenjenosti učencev in dijakov s šolskim delom in učenjem
- Japelj, Barbara: Tretja mednarodna raziskava matematike in naravoslovja TIMSS - Delo za šolo in dosežki
- Pušnik, mag. Mojca: Obremenjenost gimnazijcev (projekt ZRSŠ, maj 1997)

Februar 2001: Razprava na temo mednarodnih raziskav Pismenost odraslih v Sloveniji (Andragoški center Slovenije) in Tretje mednarodne raziskave matematike in naravoslovja (Pedagoški inštitut)
- Japelj, Barbara: Tretja mednarodna raziskava matematike in naravoslovja TIMSS
- Japelj, Barbara: Učitelji in njihovi odgovori na vprašanja o poučevanju matematike
- Možina, Ester: Pismenost in udeležba odraslih v izobraževanju

OBVESTILO! Ta spletna stran za normalno delovanje uporablja piškotke in podobno tehnologijo.

V kolikor ne boste spremenili nastavitve brskalnika, se strinjate z uporabo piškotokov. Več

Strinjam se

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Chrome

Firefox

Interne Explorer 9

Internet Explorer 7 in 8

Opera (stran v angleškem jeziku)

Safari (stran v angleškem jeziku)